Beleidsplan Stichting Gansoord

Stichting Gansoord is een vermogensfonds en doet niet aan fondsenwerving. De ter beschikking staande fondsen zijn afkomstig uit de nalatenschap van de oprichter van de Stichting.

Het bestuur verricht haar diensten geheel onbezoldigd en wordt daarbij ondersteund door een secretariaat (ZZP’er).

Het vermogensbeleid is gericht op vermogensbehoud op lange termijn zonder winstoogmerk en zekerstelling van een regelmatige kasstroom. Het rendement en een deel van het vermogen wordt aangewend om jaarlijkse uitkeringen te kunnen doen ten behoeve van activiteiten die passen binnen de doelstelling van de stichting.

Vooralsnog hangt de duur van de periode waarin de Stichting haar activiteiten zal ontplooien samen met het nog in leven zijn en de beschikbaarheid van de 2e oprichter van de Stichting.

De Stichting ondersteunt projecten in Nederland volgens de in de statuten genoemde doelstelling. Ten behoeve daarvan heeft de Stichting een jaarlijks budget van 150K ter beschikking. Voor toekenning van hogere subsidiebedragen hanteert de Stichting een strikt beleid.

De doelstellingen, selectiecriteria, voorwaarden en procedures zijn vermeld op de site van de Stichting.