Privacy verklaring

Stichting Gansoord (hierna: de Stichting) respecteert uw privacy en draagt er zorg voor dat de persoonsgegevens waarover wij beschikken, vertrouwelijk worden behandeld. Verwerking van de persoonsgegevens gebeurt in overeenstemming met de eisen die de geldende wetgeving stelt. Door gebruik te maken van deze website geeft u aan ons privacybeleid te accepteren.

PRIVACYVERKLARING

Persoonsgegevens die wij verwerken

Persoonsgegevens zijn alle gegevens die – direct of indirect – betrekking hebben op een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon, zoals bijvoorbeeld uw naam, telefoonnummer, woon-, e-mailadres en functie. Wij verwerken uw persoonsgegevens, doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt.

Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

  • Voor- en achternaam;
  • Adresgegevens;
  • E-mailadres;
  • Overige persoonsgegevens die u actief verstrekt, bijvoorbeeld in correspondentie of door het aanvraagformulier op onze website in te vullen.

Doeleinden van de gegevensverwerking

Uw persoonsgegevens worden gebruikt voor verschillende doeleinden:

  • Uw persoonsgegevens worden – voor zover noodzakelijk en relevant – door ons opgeslagen en verwerkt voor het aangaan en uitvoeren van onze diensten. Onze diensten bestaan uit het verstrekken van giften duurzame projecten ter behoud en restauratie van natuur- en cultuurhistorisch erfgoed en projecten die zich richten op de overdracht en ontwikkeling van ambachtelijke vaardigheden en daarmee het behoud van vakmanschap bewerkstelligen. , Wij bewaren uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld. In verband met de mogelijkheid van herhaalde aanvragen of donaties hanteert de Stichting een bewaartermijn van deze gegevens van maximaal 5 jaar na afronding van het project dan wel van maximaal 5 jaar na afwijzing van de aanvraag, tenzij wij op grond van een wettelijke bepaling verplicht zijn om uw persoonsgegevens langer te bewaren;

We verwerken uw persoonsgegevens uitsluitend voor de doeleinden die worden beschreven in deze privacyverklaring, tenzij we van tevoren uw toestemming hebben verkregen voor verwerking voor andere doeleinden of omdat die afwijkende verwerking noodzakelijk is:

  • voor de behandeling van uw zaak (ter uitvoering van de overeenkomst die wij met u sluiten/hebben gesloten);
  • om te voldoen aan een wettelijke verplichting;
  • voor de vervulling van een taak van algemeen belang of een taak in het kader van de uitoefening van het openbaar gezag; of
  • voor de behartiging van vitale en/of gerechtvaardigde belangen.

Gegeven toestemming voor de verwerking van uw persoonsgegevens, kunt u altijd intrekken door ons een e-mail te sturen (info@gansoord.nl).

Delen van persoonsgegevens met derden

Wij verkopen uw gegevens niet aan derden en verstrekt deze uitsluitend indien u hiervoor toestemming heeft gegeven, dit nodig is voor de uitvoering van onze dienstverlening aan u, om te voldoen aan een wettelijke verplichting, of indien dat noodzakelijk is ter behartiging van een gerechtvaardigd belang.

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

Wij hebben technische en organisatorische (beveiligings)maatregelen genomen om de vertrouwelijkheid van uw persoonsgegevens te waarborgen en ter voorkoming van ongeoorloofde toegang tot of het ongeoorloofde gebruik van uw persoonsgegevens en de apparatuur die voor de verwerking wordt gebruikt. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op via info@gansoord.nl.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door de Stichting en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u beschikken in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen.

U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen per e-mail of post:

Contactgegevens

Stichting Gansoord
Koninginneweg 2
1075 CX Amsterdam

info@gansoord.nl

Wij reageren zo snel mogelijk, maar uiterlijk binnen één maand na ontvangst op uw verzoek.

De Stichting wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons.

COOKIES

Klikgedrag en bezoekgegevens

Op onze website worden algemene bezoekgegevens bijgehouden. In dit kader kan met name het IP-adres van uw computer, de eventuele gebruikersnaam, het tijdstip van opvraging en gegevens die de browser van een bezoeker meestuurt, worden geregistreerd en worden verwerkt voor statistische analyses van bezoek- en klikgedrag op de website. Tevens verwerken wij deze gegevens om de werking van onze website te optimaliseren.

Gebruik van cookies

Wij maken bij het aanbieden van elektronische diensten gebruik van cookies. Een cookie is een eenvoudig klein bestandje dat met pagina’s van deze website wordt meegestuurd en door uw browser op de harde schijf van uw computer wordt opgeslagen. Wij gebruiken cookies om uw instellingen en voorkeuren te onthouden. U kunt deze cookies uitzetten via uw browser, zie bijvoorbeeld deze toelichting door de Consumentenbond voor uitleg. Wij wijzen u er echter op dat u in dat geval wellicht niet alle mogelijkheden van onze website volledig kunt benutten.

Aanpassen privacyverklaring

Wij behouden ons het recht voor deze privacyverklaring aan te passen.

Wijzigingen zullen op deze website worden gepubliceerd. Wij adviseren u daarom om regelmatig deze privacyverklaring te controleren.