Jaarrekening

Jaarrekening 2016

BALANS PER 31 DECEMBER 2016

(na verwerking van het verlies)

31 december 2016 31 december 2015
ACTIVA
Vlottende activa
Liquide middelen € 35.142 € 49.047
€ 35.142 € 49.047
PASSIVA
Eigen vermogen
Stichtingsvermogen € 34.839 € 48.744
Kortlopende schulden € 303 € 303
€ 35.142 € 49.047

 

TOELICHTING OP DE BALANS PER 31 DECEMBER 2016

VLOTTENDE ACTIVA
31 december 2016 31 december 2015
1. Liquide middelen
Rabobank rekening courant € 5.142 € 194
Rabobank spaarrekening € 30.000 € 40.000
Triodos Bank rekening-courant € 8.853
€ 35.142 € 49.047
2. Eigen vermogen
Stichtingsvermogen € 34.839 € 48.744
2016 2015
Stichtingsvermogen
Stand per 1 januari € 48.744 € 82.856
Winstbestemming boekjaar € -13.905 € -34.112
Stand per 31 december € 34.839 € 48.744
31-12-2016 31-12-2015
3. Kortlopende schulden
Overlopende passiva € 303 € 303
Overlopende passiva
Accountantskosten € 303 € 303

NIET UIT DE BALANS BLIJKENDE VERPLICHTINGEN

Niet verwerkte verplichtingen
Toegezegde bijdragen

Per balansdatum zijn de navolgende bijdragen toegezegd:

  • Kruisweg Staties, Delft: € 8.330
  • Gansoordprijs: € 2.500
  • Stadsherstel, Rotterdam: € 8.400
  • Stichting Wereldhart: € 15.000

Jaarrekening 2015

BALANS PER 31 DECEMBER 2015

(na verwerking van het verlies)

31 december 2015 31 december 2014
ACTIVA
Vlottende activa
Vorderingen € 5.000
Liquide middelen € 35.142 € 49.047
€ 49.047 € 105.964
€ 49.047 € 105.964
PASSIVA
Eigen vermogen
Stichtingsvermogen € 48.744 € 82.856
Kortlopende schulden € 303 € 23.108
€ 49.047 € 105.964

 

TOELICHTING OP DE BALANS PER 31 DECEMBER 2015

VLOTTENDE ACTIVA
31 december 2015 31 december 2014
1. Vorderingen
Overige vorderingen en overlopende activa € 5.000
Overige vorderingen
Vordering C.J.N. Mulder € 5.000
2. Liquide middelen
Rabobank rekening courant € 194
Rabobank spaarrekening € 40.000 € 100.000
Triodos Bank rekening-courant € 8.853 € 964
€ 49.047 € 100.964
3. Eigen vermogen
Stichtingsvermogen € 48.744 € 82.856
2016 2015
Stichtingsvermogen
Stand per 1 januari € 82.856 € 111.389
Winstbestemming boekjaar € -34.112 € 28.533
Stand per 31 december € 48.744 € 82.856
31-12-2016 31-12-2015
4. Kortlopende schulden
Schulden aan leveranciers en handelskredieten € 352
Overlopende passiva € 303 € 22.756
€ 303 € 23.108
Schulden aan leveranciers en handelskredieten € 352
Crediteuren € 352
Overlopende passiva
Accountantskosten € 303 € 303
Gansoordprijs dit jaar € 15.000
Gansoordprijs voorgaande jaren € 7.453
Gansoordprijs voorgaande jaren € 303 € 22.756

NIET UIT DE BALANS BLIJKENDE VERPLICHTINGEN

Niet verwerkte verplichtingen
Toegezegde bijdragen

Per balansdatum zijn de navolgende bijdragen toegezegd:

  • Vrienden van de Sloterkerk: € 800
  • HdK Bartolottihuis: € 6.000
  • Hubert Delaunay: € 10.000
  • Wilanda Sprey: € 3.048
  • Arjen Wierenga: € 10.000

NIET UIT DE BALANS BLIJKENDE VERPLICHTINGEN

Meerjarige financiële verplichtingen
Gansoordprijs
Er is een jaarlijkse uitreiking van de Gansoordprijs, een beurs van vooralsnog € 15.000 voor een veelbelovende vakman/vakvrouw op het gebied van restauratie van cultureel erfgoed.